×

Meelwormen

“De markt op het gebied van meelwormen ontwikkelt zich snel, insectenmeel als vervanger van vismeel biedt zoveel meer. Het delen van kennis draagt bij aan innovatie, verbeteringen en het behalen van betere resultaten”

Ruim 33 jaar kweekt Star Food Holland B.V. meelwormen in eerste instantie om te voorzien in de vraag voor visaas in de hengelsport. Star Food exporteert grotere hoeveelheden meelwormen binnen Europa maar ook buiten Europa.
Wij maken gebruik van eigen geconditioneerd transport om kwaliteit te waarborgen.

Zowel de voedingsindustrie als de diervoederindustrie is geïnteresseerd in alternatieve eiwitbronnen. Het gebruik van insecten in diervoeder en in grondstoffen voor humane consumptie zijn enorm in ontwikkeling.

Meelwormenmeel kan uitstekend worden gebruikt als ingrediënt in visvoer maar ook in diervoeding. Meer dan de helft van het uiteindelijke product bestaat uit eiwitten waardoor het zeer effectief is als visvoer of als diervoeding.

Het gebruik van meelwormenmeel in visvoer biedt o.a. veelbelovende resultaten voor de visteelt. De meelworm is tevens een duurzaam product en heeft tevens minder impact op het milieu in vergelijking met meer conventionele bronnen van eiwitten.

De laatste jaren heeft Star Food zich steeds meer verdiept in ontwikkelmethoden om aan de stijgende vraag van meelwormen te voldoen. Wij hebben de focus vooral gelegd bij het kweekproces en ook de voermethode is de laatste jaren een aandachtspunt voor ons geweest. Het uitproberen van verschillende diëten heeft bijgedragen tot een verbeterede voermethode om een optimale kwaliteit te kunnen bewerkstelligen. Ontwikkelingen op het gebied van automatisering zal Star Food in staat stellen om aan de stijgende vraag te voldoen, zodat er hogere volumes kunnen worden bereikt en de kwaliteit van ons product gewaarborgd blijft.

De belangrijkste feiten op een rij:

 • Meelwormen bieden een hoge voedingswaarde.
 • Olie uit meelwormen kent als component ook vele toepassingen.
 • Meerdere milieuvoordelen (energie-efficiëntie, geen invloed op de biodiversiteit van de zee en beperkte impact op de biodiversiteit van het land).

Voor meer informatie, het bespreken van mogelijkheden of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met:

Mealworms

“The market in the field of mealworms is developing rapidly,
insect meal as a substitute for fishmeal offers so much more. Sharing knowledge contributes to innovation, improvements and achieving better results”

Star Food Holland B.V. has been breeding mealworms for over 33 years to meet the demand of fish bait for angling purposes. Star Food exports larger quantities of mealworms within Europe but also outside Europe.
We use our own conditioned transport to guarantee quality.

Both the food industry and the animal feed industry are interested in alternative protein sources. The use of insects in animal feed and in raw materials for human consumption is developing enormously.

Mealworm meal is very suitable to be used as an ingredient in fish feed but also in animal feed. More than half of the final product consists of proteins, this makes it very effective as fish feed or animal feed.

The usage of meal from mealworms in fish feed offers promising results also for fish farming. The mealworm is also a sustainable product and has less impact on the environment compared to more conventional sources of proteins.

Over the past few years Star Food has studied development methods to meet the increasing demand for mealworms. In the recent years we mainly focused on the breeding process. Also the feeding method has been a point of attention for us.
Trying out different diets has contributed to an improved feeding method in order to achieve optimal quality. Developments in the field of automation will enable Star Food to meet the increasing demand, so that higher volumes can be achieved and the quality of our product remains guaranteed.

The most important facts in a row:

 • Mealworms offer a high nutritional value.
 • Oil from mealworms has as a component many applications.
 • Several environmental benefits (energy efficiency, no impact on sea biodiversity and limited impact on land biodiversity).

For more information, discussing possibilities or if you request a no-obligation proposal, please contact:

Mehlwürmer

“Der Markt für Mehlwürmer entwickelt sich rasant. Insektenmehl als Ersatz für Fischmehl bietet so viel mehr.
Der Wissensaustausch trägt bei zu Innovationen, Verbesserungen und besseren Ergebnissen.”

Star Food Holland B.V. züchtet seit über 33 Jahren Mehlwürmer zum einen um die Nachfrage nach Fischködern beim Angeln zu decken. Star Food exportiert größere Mengen an Mehlwürmern innerhalb Europas, aber auch außerhalb Europas.
Wir verwenden unseren eigenen konditionierten Transport um die Qualität zu garantieren.

Sowohl die Lebensmittelindustrie als auch die Futtermittelindustrie sind an alternativen Proteinquellen interessiert. Die Verwendung von Insekten in Futtermitteln und in Rohstoffen für den menschlichen Verzehr entwickelt sich rasant. Mehlwurm-Mehl kann sowohl im Fischfutter als auch im Tierfutter als ausgezeichnete Zutat verwendet werden. Mehr als die Hälfte des Endprodukts besteht aus Proteinen, was es sehr effektiv als Fischfutter oder Tierfutter macht.

Die Verwendung von Mehl in Fischfuttermitteln bietet unter anderem vielversprechende Ergebnisse für die Fischzucht. Der Mehlwurm ist ebenfalls ein nachhaltiges Produkt und hat zudem eine geringere Umweltbelastung als herkömmliche Proteinquellen.

In den letzten Jahren hat sich Star Food zunehmend mit Entwicklungsmethoden beschäftigt, um der wachsenden Nachfrage nach Mehlwürmern gerecht zu werden. Wir haben uns hauptsächlich auf den Züchtungsprozess konzentriert und auch die Fütterungstechnik war in den letzten Jahren ein Schwerpunkt für uns.

Das Ausprobieren verschiedener Diäten hat zu einer verbesserten Fütterungstechnik beigetragen um eine optimale Qualität zu erreichen. Die Entwicklungen im Bereich der Automatisierung werden es Star Food ermöglichen die steigende Nachfrage zu befriedigen, so dass größere Mengen erreicht werden können und die Qualität unserer Produkte gewährleistet bleibt.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

 • Mehlwürmer bieten einen hohen Nährwert.
 • Öl aus Mehlwürmern hat als Komponente auch viele Verwendungen.
 • Vielfältige Umweltvorteile (Energieeffizienz, keine Auswirkungen auf die See Biodiversität und begrenzte Auswirkungen auf die Land Biodiversität).

Für weitere Informationen, Möglichkeiten zu besprechen oder ein kostenloses Angebot, kontaktieren Sie bitte:

Vers de farine

“Le marché des vers de farine se développe rapidement, en remplacement des farines de poisson offre beaucoup plus. Le partage des connaissances contribue à l'innovation, aux améliorations et à l'obtention de meilleurs résultats.”

Depuis plus de 33 ans, Star Food Holland B.V. élève des vers de farine pour répondre à la demande d'appâts de pêche dans l'industrie de la pêche à la ligne. Star Food exporte de plus grandes quantités de vers de farine en Europe mais aussi hors d'Europe.
Nous utilisons nos propres moyens de transport conditionnés pour garantir la qualité.

Tant l'industrie alimentaire que l'industrie de l'alimentation animale s'intéressent aux sources alternatives de protéines. L'utilisation des insectes dans l'alimentation animale et dans les matières premières destinées à la consommation humaine se développe rapidement.

La farine de vers de farine peut être utilisée comme un excellent ingrédient dans l'alimentation des poissons et des animaux. Plus de la moitié du produit final est constituée de protéines, ce qui le rend très efficace pour l'alimentation des poissons ou des animaux.

L'utilisation de farine dans l'alimentation des poissons offre, entre autres, des résultats prometteurs pour la pisciculture. Le ver de farine est également un produit durable et a également moins d'impact sur l'environnement que les sources plus conventionnelles de protéines.

Au cours des dernières années, Star Food s'est de plus en plus porter davantage aux méthodes de développement pour répondre à la demande croissante de vers de farine. Nous nous sommes principalement concentrés sur le processus d'élevage et la méthode d'alimentation a également été un point d'attention pour nous ces dernières années.

L'expérimentation de différents régimes alimentaires a contribué à l'amélioration de la méthode d'alimentation afin d'obtenir une qualité optimale. Les développements dans le domaine de l'automatisation permettront à Star Food de répondre à la demande croissante, ce qui permettra d'atteindre des volumes plus importants et de garantir la qualité de nos produits.

Les faits les plus importants en un coup d'œil:

 • Les vers de farine offrent une valeur nutritive élevée.
 • L'huile de vers de farine à en tant que composant également de nombreuses applications.
 • Avantages environnementaux multiples (efficacité énergétique, aucun impact sur la biodiversité des mers et impact limité sur la biodiversité des terres).

Pour plus d'informations, discuter des possibilités ou pour l’appel d’offre sans engagement, veuillez contacter:

Wim Soetendaal

Managing Director / Owner

✉ wim@starfood.nl

Heidi Gijsbertsen

International Sales

✉ heidi@starfood.nl

Voeding en vitaminen

Apistogramma macmasteri red mask ML

De prijs zoals genoemd is voor één vis. Voor de vissen geldt een minimum besteleenheid, die wekelijks kan variëren. Voor meer informatie hierover, kan er contact worden opgenomen per mail of telefoon.

EuroZoo, Biotic Booster sachtes 5 x 5 gr.

Probiotisch poeder dat de maag- en darm flora stimuleert. Ideaal na een parasieten infectie.

EuroZoo, Flower Power 1000ml

Bloemen en kruidenmix geschikt als droogvoer en mengvoeding voor alle omnivoor- en herbivoor reptielen.

EuroZoo, Gecko Dust 100 ml

Voeding of voedingssupplement voor omnivoren- en fruit gecko's. Rijk aan vitaminen en mineralen.

EuroZoo, Jelly Candy Cups 10 st.

10 Jelly candy cups in ronde plastic pot 

EuroZoo, reptivit calciplus, 40 gr

Calciumpreparaat ter ondersteuning in de groeiperiode en/of mineraalsupplement ter voorkoming of behandeling van botziektes

EuroZoo, reptivit calciplus, 80 gr

Calciumpreparaat ter ondersteuning in de groeiperiode en/of mineraalsupplement ter voorkoming of behandeling van botziektes

EuroZoo, reptivit calcipur, 80 gr

Reptivit calcipur, calciumpreparaat, 80 gr

Exo Terra Crickets L/34g

Crickets, Krekels in blik, extra groot, 34 gr

Exo Terra Sepia voor Schildpadden 2st

Sepia Bones, kalkbron voor reptielen en amfibieën, 2 stuks

Exo Terra, Calcium + Vitamine D3 90gr

Exo Terra Calcium + D3 Vitamine voor opname van D3 is calcium en UVB licht noodzakelijk.

Lucky Reptile Bio Calcium Sepia Crushed 100g

Bio Calcium Sepia Crushed, gebroken sepia, 100 gr

Lucky Reptile Flower Mix Hibiscus 50g

Flower Mix Hibiscus, bloemenmengeling met hibiscus, 50 gr

Namiba Terra CalviRep Calci Cricket Jelly, 16 g, fuer Heimchen und Grillen

CalviRep, Calci Cricket Jelly, calcium krekeljelly , 75 x 16 gr baliebox

Namiba Terra HerbivoRep Bluetenpollen, 250 ml

HerbivoRep Bluetenpollen, bloesempollen en bloemblaadjes, 250 ml

Vitaminen plant

Vitaminen plantjes, Callisia repens, voer voor dieren waaronder, reptielen, vogels, cavia's en andere knaagdieren. Per tray van 8 planten.

Zoo Med, crested gecko food

Zoo Med's Crested Gecko Food is designed for adult Crested Geckos and other geckos from New Caledonia (Rhacodactylus species and relatives). Includes the same nutritional content they find in nature.

Zoo Med, Dr. Turtle Slow-Release Calcium BLK

Dr. Turtle, traag oplossend calcium blok dat de zuurtegraad neutraliseert en het water conditioneer, 1 x 14 gr

Zoo Med, Natural Aquatic Turtle Food - growth Formula, 212g

Natural Aquatic Turtle Food, growth Formula, voerpellets voor opgroeiende waterschildpadden, 212 gr

Zoo Med, Natural Aquatic Turtle Food - growth Formula, 369g

Natural Aquatic Turtle Food, growth Formula, voerpellets voor opgroeiende waterschildpadden, 368 gr

Zoo Med, Natural Aquatic Turtle Food - growth Formula, 52g

Natural Aquatic Turtle Food, growth Formula, voerpellets voor opgroeiende waterschildpadden, 52 gr

Zoo Med, Natural Aquatic Turtle Food - Hatchling (micro pellet) 213g

Natural Aquatic Turtle Food, Hatchling, voerpellets voor jonge waterschildpadden, 213 gr

Zoo Med, Natural Aquatic Turtle Food - Hatchling (micro pellet) 425g

Natural Aquatic Turtle Food, Hatchling, voerpellets voor jonge waterschildpadden, 425 gr

Zoo Med, Natural Aquatic Turtle Food - Hatchling (micro pellet), 45g

Natural Aquatic Turtle Food, Hatchling, voerpellets voor jonge waterschildpadden voerpellets voor jonge waterschildpadden, 45 gr

Zoo Med, Natural Aquatic Turtle Food - Maintenance, 1,27kg

Natural Aquatic Turtle Food, Maintenance, voerpellets voor volgroeide water-schildpadden, 1.27 kg.

Zoo Med, Natural Aquatic Turtle Food - Maintenance, 184g

Natural Aquatic Turtle Food, Maintenance, voerpellets voor volgroeide water-schildpadden, 184 gr

Zoo Med, Natural Aquatic Turtle Food - Maintenance, 340g

Natural Aquatic Turtle Food, Maintenance, voerpellets voor volgroeide water-schildpadden, 340 gr

Zoo Med, Natural Bearded Dragon Food - Adult 283g

Natural Bearded Dragon Food, Adult, voerpellets voor volwassen baardagamen, 283 gr

Zoo Med, Natural Bearded Dragon Food - Adult 567g

Natural Bearded Dragon Food,Adult, voerpellets voor volwassen baardagamen, 567 gr

Zoo Med, Natural Bearded Dragon Food - Juvenile 283g

Natural Bearded Dragon Food, Juvenile, voerpellets voor jonge aardagamen, 283 gr

Zoo Med, Natural Bearded Dragon Food - Juvenile 567g

Natural Bearded Dragon Food, Juvenile, voerpellets voor jonge aardagamen, 567 gr

Zoo Med, Natural Box Turtle Food (pellet), 283g

Natural Box Turtle Food, natuurlijke voerpellets voor doos- en moerasschildpadden, 284 gr

Zoo Med, Natural Box Turtle Food (pellet), 567g

Natural Box Turtle Food, natuurlijke voerpellets voor doos- en moerasschildpadden, 567 gr

Zoo Med, Natural Grassland Tortoise Food, 1,7kg

Natural Grassland Tortoise Food, Natuurlijke voerpellets voor Grasland-schildpadden, 1.7 kg

Zoo Med, Natural Grassland Tortoise Food, 241g

Natural Grassland Tortoise Food, Natuurlijke voerpellets voor Grasland-schildpadden, 241 gr

Zoo Med, Natural Grassland Tortoise Food, 425g

Natural Grassland Tortoise Food, Natuurlijke voerpellets voor Grasland-schildpadden, 425 gr

Zoo Med, Natural Iguana Food Adult 11,35kg

Natural Iguana Food, Adult, voerpellets voor volwassen leguanen, 11.3 kg

Zoo Med, Natural Iguana Food Adult 2,27kg

Natural Iguana Food, Adult, voerpellets voor volwassen leguanen, 2.27 kg

Zoo Med, Natural Iguana Food Adult 283g

Natural Iguana Food, Adult, voerpellets voor volwassen leguanen, 283 gr

Zoo Med, Natural Iguana Food Adult 567g

Natural Iguana Food, Adult, voerpellets voor volwassen leguanen, 567 gr

Zoo Med, Natural Iguana Food Juvenile 283g

Natural Iguana Food, Juvenile, voerpellets voor jonge leguanen 283 gr

Zoo Med, Natural Iguana Food Juvenile 567g

Natural Iguana Food, Juvenile, voerpellets voor jonge leguanen 567 gr

Zoo Med, pacman frog food

This convenient, easy-to-use food can be fed to juvenile and adult frogs as a replacement for insects and rodents.

Zoo Med, Repti Calcium met D3

Repti Calcium met D3, 85 gr: December 2018 weer leverbaar.

Zoo Med, Tropical Fruit, 113g

Tropical Fruit "Mix-ins", voor gebruik als “mix” om een dieet met verse groenten of pellet voeding te “verrijken”, Mango, 113 gr

Aantal producten