Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN LEVERING VAN STAR FOOD HOLLAND B.V.

 

Prijsopgaven

Prijsopgaven zijn 30 dagen geldig. Totdat Star Food Holland B.V. (SFH) de aanvaarding bevestigt is er geen geldige overeenkomst.

 

Prijs

Alle prijzen zijn exclusief alle belastingen en rechten. Prijsopgaven zijn gebaseerd op de geldende prijzen van die dag. De prijs wordt bepaald in overeenstemming met levering Af Magazijn Star Food Holland B.V., Barneveld, Nederland (EXW). Vanaf daar gaat het risico over op de afnemer.

 

Levering

De door SFH opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Levering binnen 72 uur na de opgegeven leveringstermijn in de prijsopgave zal in ieder geval gelden als tijdige levering. De opgegeven hoeveelheid kan in de definitieve levering plus of min 5% bedragen. De levering zal in overeenstemming daarmee worden gefactureerd.

 

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen contant te betalen bij aflevering door eigen vervoer en in het geval van vervoer door derden, bij vooruitbetaling, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door SFH is vereist.

 

Verpakking

Te leveren goederen worden verpakt volgens SFH’s gebruikelijke standaard.

De door SFH gebruikte plastic en tempex verpakkingen zullen worden belast met een statiegeld bedrag welke bij retourneren van de emballage, indien niet beschadigd, gecrediteerd zal worden.

 

Productspecificaties

In het maken en overeenkomen van een productspecificatie geeft SFH geen enkele garantie, zowel expliciet als impliciet, dat de goederen geschikt zijn voor het bestemde doel. Het blijft voor rekening van de afnemer om de goederen te testen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld en zich te verzekeren van geschiktheid.

 

Bezwaar en reclames

De afnemer is verplicht om de afgeleverde goederen onmiddellijk bij aankomst op de plaats van aflevering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid goederen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van het recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan SFH te worden gemeld.

Het recht van de afnemer om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen, indien de afnemer niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken SFH hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal goederen waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

Het gebruik van het geleverde door de afnemer alsmede het in de macht van derden brengen van het geleverde, doet het recht op reclame vervallen.

Indien SFH de reclame(s) gegrond acht, is zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen goederen te leveren, het gebrek te herstellen dan wel de afnemer te crediteren voor een evenredig deel van de factuur, zulks ter keuze van SFH. Reclame geeft de opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

 

Overmacht

SFH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig kunnen leveren van de overeengekomen goederen dan wel van gebreken in de geleverde goederen, indien het niet, niet tijdig of gebrekkig presteren een gevolg is van een omstandigheid die niet aan de schuld van SFH te wijten is, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar risico komt.

Wanneer correcte en tijdige levering tijdelijk is verhinderd als gevolg van de in het vorige lid genoemde omstandigheden, wordt de leveringstermijn uitgesteld met een periode overeenkomstig de duur van de verhindering en de aldus uitgestelde levering zal in ieder geval als tijdig worden beschouwd. Als de verhindering naar verwachting meer dan 3 maanden zal duren, zijn zowel SFH als de afnemer gerechtigd de prijsopgaven en de overeenkomsten te ontbinden zonder dat dit geldt als een tekortkoming in de nakoming.

 

(Producten)aansprakelijkheid

SFH besteedt uiterste zorg aan de goederen, doch sluit niet uit, gelet op de specifieke eigenschappen van de goederen, dat deze niet detecteerbare gebreken heeft. SFH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze gebreken.

Productenaansprakelijkheid is niet van toepassing voor schade aan eigendommen en SFH is evenmin aansprakelijk voor operationele verliezen, winstderving of enige andere indirecte verliezen ontstaan uit welke hoofde dan ook.

In ieder geval is elke aansprakelijkheid van SFH beperkt tot vergoeding van de factuurwaarde van de desbetreffende goederen, dan wel herlevering van soortgelijke goederen, zulks ter keuze van SFH en voor zover SFH in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Voornoemde aansprakelijkheid is echter beperkt tot een maximum van € 25.000,--. Een verdergaande aansprakelijkheid zou SFH in ernstige problemen kunnen brengen, mede gelet op de verhouding tussen de relatief geringe opbrengst van de geleverde producten en de kans op omvangrijke schade.

Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van SFH ter zake gebreken in afgeleverde goederen zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering.

 

Eigendomsvoorbehoud

SFH behoudt zich de eigendom van de goederen voor totdat de afnemer het door hem verschuldigde heeft voldaan ter zake van vorderingen uit deze of soortgelijke overeenkomsten voor geleverde of te leveren goederen en/of verrichtte of te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de afnemer van deze of soortgelijke overeenkomsten, waaronder begrepen rente en kosten. Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de door Star Food Holland geleverde goederen voor eigen rekening en risico gehouden.

 

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SFH geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

SFH garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen SFH en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen SFH en de afnemer is alleen de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem bevoegd kennis te nemen.

 

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn op 26 april 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland, onder nummer 50289349.